ثبت‌نام در مسابقه داخلی ای‌سی‌ام دانشگاه صنعتی سجادثبت‌نام در مسابقه داخلی ای‌سی‌ام دانشگاه صنعتی سجاد
 
لطفا توضیح دهید چند نفر خانم و چند نفر آقا در تیم دارید. ممنون

قیمت: تومان